古 cổ (5n)

1 : Ngày xưa.
2 : Không xu phụ thói đời. Như cổ đạo 古道 đạo cổ, cao cổ 高古 cao thượng như thời xưa, v.v.