叛 bạn (9n)

1 : Làm phản. Trái lại, không cùng lòng với mình nữa.