叔 thúc (8n)

1 : Bé, anh gọi em là thúc. Như nhị thúc 二叔 chú hai.
2 : Chú, em bố gọi là thúc. Như thúc phụ 叔父 chú ruột.