厶 khư (2n)

1 : Khư lư 去盧 đồ ăn cơm. Dưới chữ khứ 去 theo chữ khư. Cổ văn là chữ tư 私, dưới chữ soán 篡, chữ nhựu 禸 đều theo đó. Cổ văn viết là quăng 厷 tức là chữ 肱. Lại là chữ dĩ bớt nét đi, tức là bên tả chữ dĩ 以, chữ 台, chữ hĩ 矣 đều theo đó.