厰 xưởng (14n)

1 : (Phụ lục) Cũng như chữ xưởng 廠.