厖 mang (9n)

1 : Dày, to. Như mang nhiên đại vật 厖然大物 sù sù vật lớn.
2 : Lẫn lộn.