厔 chất (8n)

1 : Chỗ nước uốn cong.
2 : Tên một huyện bên Tàu.