厎 chỉ (8n)

1 : Ðến.
2 : Ðịnh.
3 : Lại có nghĩa như chữ chỉ 砥 nghĩa là đá mài.