厄 ách, ngỏa (4n)

1 : Cũng như chữ ách 阨 nghĩa là khốn ách.
2 : Một âm là ngỏa. Cái đốt gỗ.
3 : Xương trần không có thịt.