厂 hán (2n)

1 : Chỗ sườn núi người ta có thể ở được.