卬 ngang (4n)

1 : Ta. Ngày xưa dùng như chữ ngang 昂 và chữ ngưỡng 仰.
2 : (Phụ lục)  : Tục dùng như chữ 卬.