半 bán (5n)

1 : Nửa. Vật chia đôi mỗi bên một nửa gọi là bán.