匾 biển (11n)

1 : Giẹp. Cái gì chiều dọc bé, chiều ngang to đều gọi là biển.
2 : Cái biển. Viết chữ vào tấm ván treo lên gọi là biển.