匡 khuông (6n)

1 : Sửa cho chính lại. Như khuông cứu 匡救 cứu cho đi vào đường phải để khỏi lầm lỗi.
2 : Giúp. Như khuông tương 匡襄 giúp rập.