匜 di, dị (5n)

1 : Ðồ rửa mặt đời xưa. Cũng đọc là chữ dị.