匊 cúc (8n)

1 : Nắm, nắm đồ ở trong tay. Có khi dùng chữ cúc 掬.