匆 thông (5n)

1 : Tục dùng như chữ thông 怱 hoặc 悤 (dáng vội vàng).