勿 vật (4n)

1 : Chớ. Nhời cấm chỉ không được thế nữa.