勤 cần (13n)

1 : Siêng.
2 : Ân cần 殷勤 tiếp đãi thân thiết tỏ ý hậu đãi. Cũng có khi dùng chữ ân cần 慇懃.