勠 lục (13n)

1 : Góp. Như lục lực đồng tâm 勠力同心 góp sức cùng lòng. Có khi dùng chữ lục 戮.