勑 lai (10n)

1 : (Phụ lục) Cũng như chữ 徠. Có khi mượn dùng như chữ 敕.