加 gia (5n)

1 : Thêm.
2 : Chất thêm. Như vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.
3 : Hơn. Như gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.