劓 nhị, tị (16n)

1 : Cắt mũi, một thứ *hình phép* trong năm hình. Tục quen đọc là chữ tị.