剸 chuyển, chuyên (13n)

1 : Ðẵn, chặt. Một âm là chuyên, cùng nghĩa với chữ chuyên 專.