創 sang, sáng (12n)

1 : Bị thương đau. Như trọng sang 重創 bị thương nặng.
2 : Một âm là sáng. Mới. Như sáng tạo 創造 mới làm nên, khai sáng 開創 mới mở mang gây dựng lên.