剴 cai, cái (12n)

1 : Thiết. Như cai thiết 剴切 đích đáng, nói đúng sự đúng lý lắm. Một âm là cái.