剮 quả (11n)

1 : Róc thịt, một thứ hình ác ngày xưa, tức là hình lăng trì.