剕 phí (10n)

1 : Chặt chân, một hình pháp ngày xưa.