剌 lạt (9n)

1 : Trái. Như quai lạt 乖剌 ngang trái.
2 : Cá nhảy gọi là bạt lạt 跋剌, cũng gọi là bát lạt 潑剌.