刷 xoát, loát (8n)

1 : Tẩy sạch.
2 : Cái bàn chải. Nhà in dùng cái bàn chải, chải cho đẹp chữ, nên gọi sự in là ấn xoát 印刷. Tục thường đọc là chữ loát.