刱 sáng (8n)

1 : (Phụ lục) Cũng như chữ 創. Tục viết là 剏.