到 đáo (8n)

1 : Ðến nơi.
2 : Khắp đủ. Như chu đáo 周到.