刀 đao (2n)

1 : Con dao.
2 : Tiền, thứ tiền ngày xưa hình như con dao nên gọi là đao.