凴 bằng (13n)

1 : Cũng như chữ 凭, tục mượn dùng như chữ bằng 憑.