凱 khải (12n)

1 : Vui hòa. Như khải phong 凱風 gió nam, khải toàn 凱旋 đánh được trận về.
2 : Người thiện, người giỏi.