凝 ngưng (16n)

1 : Ðọng lại. Chất lỏng đọng lại gọi là ngưng.