凙 đạc (15n)

1 : Giọt giá ở trên mái gianh rỏ xuống.