凔 sương, sảng (12n)

1 : Rét. Cũng có khi dùng chữ thương 滄. Cũng đọc là chữ sảng.