凌 lăng (10n)

1 : Lớp váng, nước giá tích lại từng lớp nọ lớp kia gọi là lăng.