凊 sảnh (10n)

1 : Mát. Như đông ôn hạ sảnh 冬溫夏凊 mùa đông ấm áp mùa hè quạt mát.