冶 dã (7n)

1 : Ðúc. Như dã phường 冶坊 xưởng đúc đồ sắt.
2 : Ðẹp. Như yêu dã 妖冶 đẹp lộng lẫy. Như dã dong 冶容 làm dáng, phần nhiều tả về dáng điệu con gái. Cho nên dắt con hát đi chơi gọi là dã du 冶遊.