况 huống (7n)

1 : Phương chi, là một tiếng giáo đầu. Như gia bất tự cố, huống ư quốc hồ 家不自顧况於國乎 nhà mà chẳng trông coi được, phương chi là nước ư ?