冫 băng (2n)

1 : Cùng nghĩa như chữ băng 冰 nước đá.