冓 cấu (10n)

1 : Trung cấu 中冓 trong cung kín. Kinh Thi có câu trung cấu chi ngôn 中冓之言 lời nói trong phòng kín. Vì thế nên việc bí ẩn trong chỗ vợ chồng trong nhà gọi là trung cấu.