册 sách (5n)

1 : Bài văn sách mệnh. Như vua phong tước cho ai gọi là sách phong 册封.
2 : Bản sách. Một quyển sách gọi là sách. Cũng có khi viết là 冊.