冂 quynh (2n)

1 : Ðất ở xa ngoài cõi nước. Kinh truyện đều dùng chữ quynh 坰.