冀 kí (10n)

1 : Châu Kí, thuộc tỉnh Hà Nam nước Tầu bây giờ.
2 : Muốn. Như hy kí 希冀 mong mỏi.