兢 căng (11n)

1 : Nơm nớp. Tả cái dáng kiêng dè cẩn thận.