党 đảng (10n)

1 : Giống Ðảng, tức là giống Ðường-cổ giặc bây giờ, chính là chữ đảng 黨.