兗 duyện (9n)

1 : Châu Duyện, thuộc tỉnh Sơn-đông và Trực-lệ bên Tầu.